แบบฟอร์ม

คำขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรชั่วคราวต่อไป

คำร้องขอนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ

บันทึกยินยอมระหว่างนายจ้างและลูกจ้างคนต่างด้าว

แบบแจ้งคนต่างด้าวออกจากงาน

แบบแจ้งการเข้าทำงานของคนต่างด้าว

แบบแจ้งการจ้างคนต่างด้าว

สัญญาจ้างกัมพูชา 3 ภาษา

สัญญาจ้างเมียนมา 3 ภาษา

สัญญาจ้างลาว 3 ภาษา

หนังสือแต่งตั้ง

หนังสือมอบอำนาจ

หนังสือมอบอำนาจ MOU

หนังสือมอบอำนาจMou (ฉบับใหม่)

หนังสือมอบอำนาจต่างด้าว

หนังสือรับรองแรงงานต่างด้าวเข้าทำงาน

คำขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักร

แบบการแจ้งรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย สำหรับเจ้าบ้าน เจ้าของ หรือผู้ครอบครองเคหะสถาน

แบบการแจ้งอยู่เกินกว่า 90 วัน ของบุคคลต่างด้าว

แบบ ตท.1

แบบ ตท.2

แบบ ตท.5

แบบ ตท.7