เกี่ยวกับเรา

         บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ปรัชญา 99 จำกัด จัดตั้งขึ้นตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 เลขทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0735559006798 ภายใต้ พรก.นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ 2559 ปัจจุบันคือ พรก.บริการจัดการแรงงานต่างด้าว พ.ศ.2561 

         ปรัชญา 99 เดิมทางบริษัทได้มีการจดทะเบียนครั้งแรก เมื่อปี 2552 โดยใช้ชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักงานปรัชญา แอ็คคลูทีฟ คอนซัลแทนด์ ประกอบกิจการรับให้คำปรึกษาและบริการติดต่องานราชการทั่วประเทศ , รับทำใบอนุญาตทำงานทุกสัญชาติ , วีซ่า , ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ และแปลงสัญชาติเป็นไทย , พาคนต่างด้าวไปพิสูจน์สัญชาติ บริการยื่นเอกสารต่อส่วนราชการ และรับปรึกษาคดีความ ต่อมาเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำ จึงได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อ เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักงานปรัชญา เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2554 ในเวลาต่อมาสำนักงานกฤษฎีกาได้ตีความว่าการประกอบธุรกิจประเภทนี้เข้าข่ายจัดหางานให้แก่คนงานในประเทศ ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย ต่อมาได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็นห้างหุ้นส่วน จำกัด จัดหางาน สำนักงานปรัชญา เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 และมีการวางหลักประกัน 100,000 บาท ต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัด ต่อมาทางรัฐบาลได้เห็นความสำคัญกฎหมายและการใช้แรงงานต่างด้าว พม่า ลาว กัมพูชา โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้มีการตรากฎหมาย พรก.นำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ.2559 เพื่อกำกับดูแลการทำงานของบริษัทฯ ที่ประกอบกิจการนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ควบคุมการทำงานของคนต่างด้าวทุกภาคส่วนในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันได้ยุบรวมกฎหมาย พรบ.การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2521 และพรก.นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ พ.ศ.2559 เป็นพรก.บริหารจัดการแรงงานต่างด้าว พ.ศ.2560 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 โดยมีสาระสำคัญของกฎหมาย คือ จะต้องจดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด และมีการวางหลักประกัน 5,000,000 บาทกับกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม จึงเป็นที่มาของบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ปรัชญา 99

         บริษัทฯ นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ปรัขญา 99 มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 119/2 ถนนพุทธมณฑล สาย 5 ซอย 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ด้วยประสบการณ์ทำงานยาวนานกว่า 9 ปี ภายใต้การทำงานโดย นายปรัชญา จำนงค์ การศึกษานิติศาสตร์บัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต และทีมงาน เรามุ่งมั่นที่จะทำงานด้วยความวิริยะอุตสาหะ ในการที่จะต้องการให้นายจ้างเจ้าของสถานประกอบการที่ใช้แรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ตามนโยบายของรัฐบาล

 วิสัยทัศน์ ผู้นำด้านแรงงาน บริการมีมาตราฐาน ถูกต้อง ชัดเจน เป็นธรรม “

 

พันธกิจของบริษัท

1. นำเข้าแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานกับนายจ้างในประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2. ให้คำปรึกษาและบริการด้านเอกสารของแรงงานต่างด้าวครบวงจร
3. ให้คำปรึกษาแรงงานต่างด้าวในการใช้ชีวิตและทำงานอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

 

ใบอนุญาตเลขที่ นจ. ๐๐๑๘/๒๕๖๐