Q41. ถ้าคนงานลาออกไปแล้วและจะกลับมาทำงานใหม่ได้หรือไม่

              ได้ค่ะ ถ้าเป็นแรงงานกลุ่มพิสูจน์สัญชาติ แต่ถ้าแรงงานนำเข้าจะต้องมีใบแจ้งออกระบุว่าเลิกจ้างและต้องไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่แจ้งออก ยังไงส่งเอกสารให้ดูก่อนนะคะ ทางบริษัทจะได้ตรวจสอบให้ค่ะ

 

 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

แอดไลน์ : @PRUCHYA99
โทร :  02-0190986