เอกสารต่างด้าว สำหรับการนำเข้าแรงงาน 3 สัญชาติ

การนำเข้าแรงงานสัญชาติ  กัมพูชา (คนเก่า)

กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล

 1. หนังสือมอบอำนาจ  กรรมการผู้มีอำนาจลงนามประทับตรา
 2. สำเนาบัตรประชาชน  กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน  กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 4. หนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 6 เดือน  กรรมการผู้มีอำนาจลงนามประทับตรา

กรณีนายจ้างเป็นบุคคลธรรมดา

 1. หนังสือมอบอำนาจ นายจ้างเซ็นชื่อ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน นายจ้างเซ็นชื่อ
 3. สำเนาบัตรประชาชน นายจ้างเซ็นชื่อ

เอกสารต่างด้าว

 1. รูปถ่าย 2 นิ้ว 12 รูป
 2. สำเนาบัตรประชาชนกัมพูชา    วันออกเล่มต้องมีตัวจริง
 3. สำเนาทะเบียนบ้านกัมพูชา      วันออกเล่มต้องมีตัวจริง
 4. สำเนาใบเสร็จรับเงิน ขอรับใบอนุญาตทำงาน

การนำเข้าแรงงานสัญชาติ  กัมพูชา (คนใหม่) กรณีคนงานอยู่ในประเทศไทย

กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล

 1. หนังสือมอบอำนาจ  กรรมการผู้มีอำนาจลงนามประทับตรา
 2. สำเนาบัตรประชาชน  กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน  กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 4. หนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 6 เดือน  กรรมการผู้มีอำนาจลงนามประทับตรา

กรณีนายจ้างเป็นบุคคลธรรมดา

 1. หนังสือมอบอำนาจ นายจ้างเซ็นชื่อ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน นายจ้างเซ็นชื่อ
 3. สำเนาบัตรประชาชน นายจ้างเซ็นชื่อ

เอกสารต่างด้าว

 1. รูปถ่าย 2 นิ้ว 12 รูป
 2. สำเนาบัตรประชาชนกัมพูชา วันออกเล่มต้องมีตัวจริง
 3. สำเนาทะเบียนบ้านตัวจริงกัมพูชา วันออกเล่มต้องมีตัวจริง

การนำเข้าแรงงานสัญชาติ กัมพูชา (คนใหม่) กรณีคนงานอยู่นอกประเทศไทย

กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล

 1. หนังสือมอบอำนาจ  กรรมการผู้มีอำนาจลงนามประทับตรา
 2. สำเนาบัตรประชาชน  กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน  กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 4. หนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 6 เดือน  กรรมการผู้มีอำนาจลงนามประทับตรา

กรณีนายจ้างเป็นบุคคลธรรมดา

 1. หนังสือมอบอำนาจ นายจ้างเซ็นชื่อ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน นายจ้างเซ็นชื่อ
 3. สำเนาบัตรประชาชน นายจ้างเซ็นชื่อ

เอกสารต่างด้าว

 1. รูปถ่าย 2 นิ้ว 12 รูป
 2. สำเนาบัตรประชาชนกัมพูชา วันออกเล่มต้องมีตัวจริง
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน วันออกเล่มต้องมีตัวจริง

การนำเข้าแรงงานสัญชาติ คนลาว (คนเก่า)

กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล

 1. หนังสือมอบอำนาจ  กรรมการผู้มีอำนาจลงนามประทับตรา
 2. สำเนาบัตรประชาชน  กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน  กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 4. หนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 6 เดือน  กรรมการผู้มีอำนาจลงนามประทับตรา

กรณีนายจ้างเป็นบุคคลธรรมดา

 1. หนังสือมอบอำนาจ นายจ้างเซ็นชื่อ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน นายจ้างเซ็นชื่อ
 3. สำเนาบัตรประชาชน นายจ้างเซ็นชื่อ

เอกสารต่างด้าว

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. พาสปอร์ดเล่มเก่าตัวจริง
 4. รูปถ่าย 2 นิ้ว 12 รูป (พื้นหลังสีขาวใส่เสื้อสูททำผมให้เรียบร้อย)
 5. สำเนาใบเสร็จรับเงิน ขอรับใบอนุญาตทำงาน

การนำเข้าแรงงานสัญชาติ คนลาว (คนใหม่) กรณีคนงานอยู่ในประเทศไทย

กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล

 1. หนังสือมอบอำนาจ  กรรมการผู้มีอำนาจลงนามประทับตรา
 2. สำเนาบัตรประชาชน  กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน  กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 4. หนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 6 เดือน  กรรมการผู้มีอำนาจลงนามประทับตรา

กรณีนายจ้างเป็นบุคคลธรรมดา

 1. หนังสือมอบอำนาจ นายจ้างเซ็นชื่อ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน นายจ้างเซ็นชื่อ
 3. สำเนาบัตรประชาชน นายจ้างเซ็นชื่อ

เอกสารต่างด้าว

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. เล่มพาสปอร์ตเล่มเก่าตัวจริง
 4. รูปถ่าย 2 นิ้ว 12 รูป (พื้นหลังสีขาวใส่เสื้อสูททำผมให้เรียบร้อย)

การนำเข้าแรงงานสัญชาติ คนลาว (คนใหม่) กรณีคนงานอยู่นอกประเทศไทย

กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล

 1. หนังสือมอบอำนาจ  กรรมการผู้มีอำนาจลงนามประทับตรา
 2. สำเนาบัตรประชาชน  กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน  กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 4. หนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 6 เดือน  กรรมการผู้มีอำนาจลงนามประทับตรา

กรณีนายจ้างเป็นบุคคลธรรมดา

 1. หนังสือมอบอำนาจ นายจ้างเซ็นชื่อ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน  นายจ้างเซ็นชื่อ
 3. สำเนาบัตรประชาชน นายจ้างเซ็นชื่อ

เอกสารต่างด้าว

 1. สำเนาบัตรประชาชนลาว วันออกเล่มต้องมีตัวจริง
 2. สำเนาทะเบียนบ้านตัวจริง วันออกเล่มต้องมีตัวจริง
 3. พาสปอร์ตเล่มเก่าตัวจริง
 4. รูปถ่าย 2 นิ้ว 12 รูป (พื้นหลังสีขาวใส่เสื้อสูททำผมให้เรียบร้อย)

การนำเข้าแรงงานสัญชาติ พม่า (คนเก่า)

กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล

 1. หนังสือมอบอำนาจ  กรรมการผู้มีอำนาจลงนามประทับตรา
 2. สำเนาบัตรประชาชน  กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน  กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 4. หนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 6 เดือน  กรรมการผู้มีอำนาจลงนามประทับตรา

กรณีนายจ้างเป็นบุคคลธรรมดา

 1. หนังสือมอบอำนาจ นายจ้างเซ็นชื่อ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน นายจ้างเซ็นชื่อ
 3. สำเนาบัตรประชาชน นายจ้างเซ็นชื่อ

เอกสารต่างด้าว

 1. สำเนาบัตรประชาชนพม่า (วันเดินทางไปออกเล่มต้องมีตัวจริง)
 2. สำเนาทะเบียนบ้านพม่า (วันเดินทางไปออกเล่มต้องมีตัวจริง)
 3. สำเนาพาสปอร์ดทุกหน้าที่มีรายการ
 4. รูปถ่าย 2 นิ้ว 6 รูป
 5. ใบเสร็จรับเงิน ขอรับใบอนุญาตทำงาน

การนำเข้าแรงงานสัญชาติ พม่า (คนใหม่)

กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล

 1. หนังสือมอบอำนาจ  กรรมการผู้มีอำนาจลงนามประทับตรา
 2. สำเนาบัตรประชาชน  กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน  กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 4. หนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 6 เดือน  กรรมการผู้มีอำนาจลงนามประทับตรา

กรณีนายจ้างเป็นบุคคลธรรมดา

 1. หนังสือมอบอำนาจ นายจ้างเซ็นชื่อ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน นายจ้างเซ็นชื่อ
 3. สำเนาบัตรประชาชน นายจ้างเซ็นชื่อ