เอกสารต่างด้าว สำหรับทำใบอนุญาตขับขี่

ใบอนุญาตขับขี่

เอกสารที่ต้องเตรียม สำหรับคนต่างด้าว

  1. เล่มพาสปอร์ดตัวจริง
  2. เล่มใบอนุญาตทำงานตัวจริง
  3. รูปถ่าย 1.5 นิ้ว 4 รูป
  4. ใบรับรองแพทย์