เอกสารประกอบการทำพาสปอร์ต

1. เอกสารนายจ้าง (กรณีนิติบุคคล)

 1. สำเนาบัตรประชาชนนายจ้าง 1 ชุด (กรรมการผู้มีอำนาจลงเซ็นชื่อประทับตรา)
 2. สำเนาทะเบียนบ้านนายจ้าง 1 ชุด (กรรมการผู้มีอำนาจลงเซ็นชื่อประทับตรา)
 3. หนังสือรับรองบริษัทอายุไม่เกิน 6 เดือน 1 ชุด (กรรมการผู้มีอำนาจลงเซ็นชื่อประทับตรา)
 4. แผนที่ตั้งสถานประกอบการ 1 ชุด (กรรมการผู้มีอำนาจลงเซ็นชื่อประทับตรา)

เอกสารต่างด้าว

 1. สำเนาบัตรประชาชน วันออกเล่มต้องมีตัวจริง
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน วันออกเล่มต้องมีตัวจริง
 3. รูปถ่าย 2 นิ้ว 6 รูป

 

2. เอกสารนายจ้าง (กรณีบุคคลธรรมดา)

 1. สำเนาบัตรประชาชนนายจ้าง 1 ชุด (นายจ้างเซ็นชื่อ)
 2. สำเนาทะเบียนบ้านนายจ้าง 1 ชุด (นายจ้างเซ็นชื่อ)
 3. หนังสือมอบอำนาจ 1 ชุด (นายจ้างเซ็นชื่อ)
 4. แผนที่ตั้งสถานประกอบการ 1 ชุด (นายจ้างเซ็นชื่อ)

เอกสารต่างด้าว

 1. สำเนาบัตรประชาชน วันออกเล่มต้องมีตัวจริง
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน วันออกเล่มต้องมีตัวจริง
 3. รูปถ่าย 2 นิ้ว 6 รูป