เอกสารประกอบการทำวีซ่า

การตรวจลงตราหรือต่อวีซ่า

กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล

 1. หนังสือมอบอำนาจ  กรรมการผู้มีอำนาจลงนามประทับตรา
 2. สำเนาบัตรประชาชน  กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน  กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 4. หนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 6 เดือน  กรรมการผู้มีอำนาจลงนามประทับตรา

กรณีนายจ้างเป็นบุคคลธรรมดา

 1. หนังสือมอบอำนาจ นายจ้างเซ็นชื่อ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน นายจ้างเซ็นชื่อ
 3. สำเนาบัตรประชาชน นายจ้างเซ็นชื่อ

เอกสารต่างด้าว

 1. สำเนาบัตรชมพู ถ้ามี
 2. เล่มพาสปอร์ตตัวจริง
 3. ใบเสร็จรับเงินขอรับใบอนุญาตทำงานหรือสำเนาใบอนุญาตทำงาน

 เอกสารนายจ้าง (กรณีนิติบุคคล)

 1. สำเนาบัตรประชาชนนายจ้าง 1 ชุด (เซ็นชื่อ)
 2. สำเนาทะเบียนบ้านนายจ้าง 1 ชุด (เซ็นชื่อ)
 3. หนังสือรับรองบริษัทอายุไม่เกิน 6 เดือน 1 ชุด (เซ็นชื่อประทับตราทุกหน้า)
 4. หนังสือมอบอำนาจ 1 ชุด (เซ็นชื่อประทับตรา)
 5. แผนที่ตั้งสถานประกอบการ 1 ชุด (เซ็นชื่อประทับตรา)

เอกสารต่างด้าว

 1. เล่มพาสปอร์ต
 2. ใบเสร็จใบอนุญาตทำงาน
 3. รูปถ่าย 2 นิ้ว 1 รูป

 

 เอกสารนายจ้าง (กรณีบุคคลธรรมดา)

 1. สำเนาบัตรประชาชนนายจ้าง 1 ชุด (เซ็นชื่อ)
 2. สำเนาทะเบียนบ้านนายจ้าง 1 ชุด (เซ็นชื่อ)
 3. หนังสือมอบอำนาจ 1 ชุด (เซ็นชื่อ)
 4. แผนที่ตั้งสถานประกอบการ 1 ชุด (เซ็นชื่อ)

เอกสารต่างด้าว

 1. เล่มพาสปอร์ต
 2. ใบเสร็จใบอนุญาตทำงาน
 3. รูปถ่าย 2 นิ้ว 1 รูป