เอกสารการจัดทำใบอนุญาตทำงาน

ขอใบอนุญาตทำงาน หรือ ต่อใบอนุญาตทำงาน

กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล

 1. หนังสือมอบอำนาจ  กรรมการผู้มีอำนาจลงนามประทับตรา
 2. สำเนาบัตรประชาชน  กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน  กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 4. หนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 6 เดือน  กรรมการผู้มีอำนาจลงนามประทับตรา

กรณีนายจ้างเป็นบุคคลธรรมดา

 1. หนังสือมอบอำนาจ นายจ้างเซ็นชื่อ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน นายจ้างเซ็นชื่อ
 3. สำเนาบัตรประชาชน นายจ้างเซ็นชื่อ

เอกสารต่างด้าว

 1. ใบเสร็จรับเงิน ขอรับใบอนุญาตทำงาน เล่มใบอนุญาตตัวจริง (ถ้ามี)
 2. เล่มพาสปอร์ตตัวจริง
 3. รูปถ่าย 1.5 นิ้ว 3 รูป (ใส่เครื่องแบบสุภาพ พื้นหลังสีขาว)
  ♦ ผู้ชายใส่สูท ผูก
  เนคไท
  ♦ ผู้หญิงใส่สูท (ไม่ใส่เครื่องประดับ)

 

การรับแจ้งเข้าทำงาน (เปลี่ยนนายจ้าง)

กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล

 1. หนังสือมอบอำนาจ  กรรมการผู้มีอำนาจลงนามประทับตรา
 2. สำเนาบัตรประชาชน  กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน  กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 4. หนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 6 เดือน  กรรมการผู้มีอำนาจลงนามประทับตรา

กรณีนายจ้างเป็นบุคคลธรรมดา

 1. หนังสือมอบอำนาจ นายจ้างเซ็นชื่อ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน นายจ้างเซ็นชื่อ
 3. สำเนาบัตรประชาชน นายจ้างเซ็นชื่อ

เอกสารต่างด้าว

 1. สำเนาบัตรชมพู ถ้ามี
 2. สำเนาพาสปอร์ตทุกหน้าที่มีรายการ 
 3. ใบเสร็จรับเงิน ขอรับใบอนุญาตทำงาน
 4. รูปถ่าย 1.5 นิ้ว 4 รูป

การแจ้งออกจากงานของแรงงานต่างด้าว

กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล

 1. หนังสือมอบอำนาจ  กรรมการผู้มีอำนาจลงนามประทับตรา
 2. สำเนาบัตรประชาชน  กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน  กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 4. หนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 6 เดือน  กรรมการผู้มีอำนาจลงนามประทับตรา

กรณีนายจ้างเป็นบุคคลธรรมดา

 1. หนังสือมอบอำนาจ นายจ้างเซ็นชื่อ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน นายจ้างเซ็นชื่อ
 3. สำเนาบัตรประชาชน นายจ้างเซ็นชื่อ

เอกสารต่างด้าว

 1. สำเนาบัตรชมพู ถ้ามี
 2. สำเนาพาสปอร์ตทุกหน้าที่มีรายการ
 3. ใบเสร็จรับเงิน ขอรับใบอนุญาตทำงาน / สำเนาใบอนุญาตทำงาน