Q11. MOU พม่า ใช้ระยะเวลาดำเนินการเท่าไร และคนงานต้องเดินทางไปทำเอกสารที่พม่ากี่ครั้ง?

อย่างน้อย 3-4 เดือนค่ะ และคนงานจะต้องเดินทางไปพม่า 2 ครั้งค่ะ

 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

แอดไลน์ : @PRUCHYA99
โทร :  02-0190986