Q13. MOU ลาว ใช้ระยะเวลาดำเนินการเท่าไร และคนงานต้องเดินทางไปทำเอกสารที่ลาวกี่ครั้ง?

อย่างน้อย 3-4 เดือนค่ะ ถ้ามีพาสปอร์ตเก่าเดินทางไปประเทศลาว 1  ครั้งค่ะ

 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

แอดไลน์ : @PRUCHYA99
โทร :  02-0190986