Q21. ขอหนังสือรับรองบุคคลจากสถานฑูตพม่าราคาเท่าไร ใช้เอกสารอะไรบ้าง?

สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาพาสปอร์ต รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูปค่ะ

 

 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

แอดไลน์ : @PRUCHYA99
โทร :  02-0190986