Q44. ทำใบขับขี่ใช้เอกสารอะไรบ้าง

          ใบรับรองแพทย์ สำเนาพาสปอร์ต หนังสือรับรองจากสถานทูต หรือ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำเนาใบอนุญาตทำงานค่ะ

 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

แอดไลน์ : @PRUCHYA99
โทร :  02-0190986