Q5. ทำ MOU พม่า แล้วจะได้รับอะไรบ้าง?

พาสปอร์ต , วีซ่า , ใบอนุญาตทำงาน , ตรวจสุขภาพ

 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

แอดไลน์ : @PRUCHYA99
โทร :  02-0190986