การเปลี่ยนนายจ้างแรงงานต่างด้าว / การแจ้งการจ้าง (พม่า ลาว กัมพูชา)

     เรื่องการเปลี่ยนนายจ้างสาเหตุมาจาก …