การรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน

คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอา…