การนำเข้าแรงงานพม่า ลาว กัมพูชา

         การจ้างแรงงานต่างด้าวทำงานอย่าง…