บริการต่ออายุวีซ่า

การยื่นคำร้องขออยู่ต่อกรณีทำงาน (Non B) …