ทำใบอนุญาตขับขี่ บุคคลต่างด้าว – บุคคลต่างชาติ

          บุคคลต่างด้าว หรือชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ที่มีความต้องการขับขี่ยานยนต์ จำเป็นต้องมีใบอนุญาตขับขี่ โดยทางกรมการขนส่งทางบก ได้ปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตขับรถ ให้บุคคลต่างด้าวเพิ่มอีก 10 กลุ่ม จากเดิมที่มีเพียง 4 กลุ่ม รวมเป็น 14 กลุ่ม ประกอบด้วย อดีตทหารจีนคณะชาติและจีนฮ่ออพยพ , ชาวเวียดนามอพยพ , อดีตโจรจีนคอมมิวนิสต์มลายา (ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย) , ไทยลื้อ , ผู้อพยพ เชื้อสายไทยจากจังหวัดเกาะกงกัมพูชา , ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเชื้อสายไทย , จีนฮ่ออิสระ , เนปาลอพยพ , ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่า , ชาวเขาที่อพยพเข้ามาก่อนวันที่ 3 ตุลาคม 2528 , ผู้หลบหนีเข้าเมืองชาวลาวภูเขาอพยพที่เคยอาศัยอยู่ในประเทศไทย , บุคคลบนพื้นที่สูงและชุมชนพื้นที่สูง , ม้งในที่พักสงฆ์ถ้ำกระบอก , และชาวมอแกน (ในพื้นที่ภัยพิบัติสึนามิ) หรือบุคคลสัญชาติ พม่า ลาว กัมพูชา เป็นบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้อาศัยอยู่ในประเทศไทยเฉพาะพื้นที่ที่กำหนดให้สามารถขอรับใบอนุญาตขับรถได้ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดที่ระบุไว้ในใบรับรองที่อยู่เท่านั้น ส่วนชาวต่างชาติ หรือบุคคลสัญชาติพม่า ลาว กัมพูชา ที่มีเอกสารแสดงตนและใบรับรองถิ่นที่อยู่ครบถ้วนตามกฎ กระทรวง สามารถทำใบขับขี่ได้ทุกสำนักงานขนส่งทั่วประเทศ

หากบุคคลดังกล่าวประสงค์จะขอรับใบอนุญาตขับรถ ให้ยื่นคำขอพร้อมหลักฐาน ประกอบด้วย

          หนังสือเดินทาง, บัตรประจำตัวคนต่างด้าว, ใบรับรองถิ่นที่อยู่, ใบรับรองแพทย์ และรูปถ่ายขนาด 3 x 4 เซนติเมตร จำนวน 2 รูป มาแสดง ณ สำนักงานขนส่งที่ตนมีถิ่นที่อยู่ปรากฏในเอกสารแสดงถิ่นที่อยู่ที่ทางราชการออกให้

 

          *** เนื่องจาก คนต่างด้าวดังกล่าวเป็นบุคคลซึ่งถูกควบคุมจำกัดเฉพาะในเขตพื้นที่ ทำให้การใช้ใบอนุญาตขับรถใช้ได้เฉพาะในเขตการควบคุมเท่านั้น หากจำเป็นจะต้องใช้ใบอนุญาตขับรถนอกเขตการควบคุม บุคคลต่างด้าวผู้นั้นจะต้องได้รับอนุญาตให้ออกนอกเขตการควบคุมจากผู้มีอำนาจอนุญาตด้วย สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หรือบุคคลสัญชาติพม่าที่พำนักอยู่ในประเทศไทย หากมีเอกสารแสดงตนและถิ่นที่อยู่ครบถ้วนตามกฎกระทรวง ได้แก่ หนังสือเดินทาง ใบอนุญาตการทำงาน และใบรับรองถิ่นที่อยู่ สามารถขอรับใบอนุญาตขับรถได้ ณ สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ ***

 

         สำหรับบุคคลต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายกลุ่มอื่น ๆ ขณะนี้ยังไม่มีนโยบายของรัฐบาลในการให้สถานะแก่กลุ่มบุคคลดังกล่าว เนื่องจากยังมีประเด็นปัญหาเกี่ยวกับผลกระทบด้านความมั่นคงของประเทศ จึงยังไม่สามารถออกใบอนุญาตขับรถให้ได้ในขณะนี้

 

ขั้นตอนในการขอรับใบอนุญาตขับขี่

ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และจะต้องไม่เป็นผู้ที่มีร่างกาย บกพร่อง เช่น ตาบอด ตาบอดสี หรือหูหนวก โดยมีหลักฐานประกอบคำขอ ดังนี้

  1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นซึ่งใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวพร้อมภาพถ่าย
  2. สำเนาทะเบียนบ้านหรือใบสำคัญถิ่นที่อยู่พร้อมภาพถ่าย
  3. ใบรับรองแพทย์แสดงว่าผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ และไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน

        ในกรณีที่เป็นชาวต่างประเทศ ให้ใช้หนังสือเดินทางที่ได้รับ VISA ประเภท NON – IMMIGRANT แทนบัตรประจำตัวประชาชน และหนังสือรับรองถิ่นที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย จากสถานทูต หรือหน่วยราชการ แทนสำเนาทะเบียนบ้าน หรือหากมีใบขับขี่สากล ก็สามารถขับขี่รถได้เลย

 

หากผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถมีใบอนุญาตขับรถดังต่อไปนี้ให้นำมาพร้อมภาพถ่ายเพื่อรับสิทธิ์ยกเว้นการทดสอบบางประการดังนี้

♦ ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกซึ่งยังไม่สิ้นอายุพร้อมภาพถ่าย จะได้รับยกเว้นไม่ต้องทดสอบใดๆ
ใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ทหาร
♦ ใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถจักรยานยนต์ ตามอนุสัญญาว่าด้วยการจราจรทางถนน ณ นครเจนิวา ค.ศ.1949
♦ใบอนุญาตขับรถซึ่งต่างประเทศออกให้และยังไม่สิ้นอายุพร้อมภาพถ่าย โดยใบอนุญาตขับรถต่างประเทศดังกล่าวต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือแปลเป็นภาษาไทย ซึ่งรับรองคำแปลโดยสถานทูตมาด้วย จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องทดสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถ

โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้

  1. ยื่นคำขอพร้อมหลักฐานประกอบคำขอ
  2. ทดสอบสายตาบอดสี
  3. เข้ารับการอบรมโดยใช้เวลาอบรม 4 ชั่วโมงเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราาจรทางบก,กฎหมายว่าด้วยรถยนต์และการขับรถที่ถูกต้องปลอดภัย แบ่งเป็นรอบเช้า 8.00 น. และ รอบบ่าย 13.00 น.
  4. ทดสอบสายตาบอดสี โดยอ่านแผ่นสีในชุดทดสอบ
  5. สอบข้อเขียนเกี่ยวกับข้อบังคับในการเดินรถ
  6. ทดสอบขับรถ
  7. เสียค่าธรรมเนียมคำขอ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถ และ รอรับใบอนุญาต

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

RELATED POST

สถานทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง ออกประกาศสถานการณ์โควิด-19 ในเมียนมา

ประกาศสถานเอกอัครราช…

กรมการจัดหางาน ย้ำ นายจ้างเร่งพาแรงงานต่างด้าวขอใบอนุญาตทำงาน ก่อนหมดอายุ 31 มีนาคม 2563

  นายสุชาติ พรช…

การนำเข้าแรงงานพม่า ลาว กัมพูชา

         การจ้างแรงง…

พิสูจน์สัญชาติ ทำพาสปอร์ต

ขั้นตอนการดำเนินการพ…