สถานทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง ออกประกาศสถานการณ์โควิด-19 ในเมียนมา

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ฉบับที่ 2/2563 เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ทั้งสถานการณ์ในเมียนมา และ มาตรการรองรับ

 

ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง

ฉบับที่ 2/2563

เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)

อนุสนธิประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ฉบับที่ 1/2563 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2563เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเรียนข้อมูลเพิ่มเติมและข้อแนะนำสำหรับคนไทย ดังนี้

1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในเมียนมา

กระทรวงสาธารณสุขและกีฬาเมียนมารายงานว่า ยังไม่มีผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในเมียนมา(ณ 18 มี.ค. 2563 เวลา 20.00 น.) สามารถติดตามข้อมูลจาก https/mohsgov.mm/Main./content/publication/2019-ncov

2. มาตรการของเมียนมา

– งดจัดกิจกรรมของหน่วยราชการที่เป็นการรวมกลุ่มของคนจำนวนมาก

– ไม่อนุญาตให้ข้าราชการเมียนมาเดินทางไปต่างประเทศ

– ประกาศใช้มาตรการคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้าเมียนมา ดังนี้

(1) ห้ามชาวต่างชาติที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงสูง (ช่น มณฑลหูเป้ย สาธารณรัฐประขาชนจีนและเขตแดกและเขตเคียงบัก สาธารณรัฐเกาหลี) เดินทางเข้าเมียนมา ส่วนชาวเมียนมาที่เดินทางจากพื้นที่ดังกล่าวจะถูกนำไปที่สถานกักตัวเป็นเวลา 14 วันเมื่อเดินทางถึงเมียนมา

(2) ผู้เดินทาง ทั้งชาวต่างชาติและชาวเมียนมา ที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงสูงและมีประวัติเดินทางไปประเทศที่มีผู้ติดเชื้อ COVD 19 จะต้องกักตนเองที่บ้านหรือโรงแรมที่พักเป็นเวลา 14 วันเมื่อเดินทางถึงเมียนมา นอกจากนี้ ฉพาะผู้ที่เดินทางจากนอกพื้นที่เสี่ยงสูงของสาธารณรัฐเกาหลื จะต้องแสดงใบรับรองแพทย์(Medical Certificate) ซึ่งระบุว่าไม่มีอาการที่เข้าข่ายก่อนเดินทาง

(3) ผู้เดินทาง ทั้งชาวต่างชาติและชาวเมียนมา ที่เดินทางจากและเดินทางผ่านประเทศอิตาลี อิหร่าน ฝรั่งเศส สเปน และเยอรมนี้ จะถูกนำตัวไปสถานกักตัวเป็นเวลา 14 วันเมื่อเดินทางถึงเมียนมาสำหรับนักการทูตและเจ้าหน้าที่องค์การสหประชาชาติจะต้องกักตนเองที่บ้านพักเป็นเวลา 14 วัน นอกจากนี้บุคคลทั้งหมดข้างตันเหล่านี้จะต้องแสดงใบรับรองแพทย์ซึ่งระบุว่ไม่มีอาการที่เข้าข่ายก่อนเดินทาง

(4) นักการทูตที่ประจำการในเมียนมา เจ้าหน้าที่องค์การสหประชาชาติ และชาวต่างชาติที่ประสงค์จะเดินทางเข้าเมียนมาด้วยเหตุผลความจำเป็น สามารถติดต่อสถานเอกอัคราชทูตและคณะผู้แทนของเมียนมา เพื่อการตรวจลงตราและข้อปฏิบัติตามมาตรการควบคุมเหล่านี้

– ระงับการจำหน่ายบัตรรถโดยสารแก่ชาวต่างชาติที่จะเดินทางจากเมียวดีไปยังเมืองอื่น ๆ

– ระงับการให้บริการที่โรงภาพยนตร์ สถานบันเทิง (คาราโอเกะและไนท์คลับ) และสปา

– ระงับกระบวนการจัดส่งแรงงานเมียนมาไปทำงานในต่างประเทศ

3. ข้อแนะนำสำหรับคนไทย

3.1 ควรดูแลสุขภาพ สุขอนามัย และป้องกันตนเอง พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงสถานที่แออัดล้างมือ สวมใส่หน้ากากอนามัย หากไอหรือจามต้องปิดปากปิดจมูกอย่างถูกวิธี หากมีข้ และมีอาการ ไอ น้ำมูกเจ็บคอ หายใจลำบาก อย่างใดอย่างหนึ่ง ขอให้ติดต่อแพทย์ทันที

3.2 การเดินทางจากเมียนมาเข้าประเทศไทย

– คนไทยที่พำนักอยู่ในเมียนมานานเกินกว่า 14 วันก่อนการเดินทาง หรือน้อยกว่า 14 วันแต่ไม่เคยมีประวัติการเดินทางไปยังพื้นที่เขตโรคติดต่ออันตรายและพื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่องในช่วง 14 วันก่อนเดินทาง สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ โดยผ่านการคัดกรองและปฏิบัติตามมาตรการที่มีการกำหนดในไทยทั้งนี้ สายการบินอาจขอความร่วมมือในการดาวน์โหลด AOT Application เพื่อการติดตามหากมีความจำเป็น

พื้นที่มีการระบาดต่อเนื่อง เขตติดโรคติดต่ออันตราย(วันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 9.00 น.) (มีผลบังคับใช้ 6 มีนาคม 2563)

ฝรั่งเศส

เดนมาร์ก

จีน (รวมฮ่องกง มาเก๊า)

สเปน

เนเธอร์แลนด์

เภาหลีไต้

อเมริกา

สวีเดน

สวิสเซอร์แลนด์

อิตาลี

อังกฤษ

นอร์เวย์

อิหร่าน

เยอรมนี

ญี่ปุ่น

(อ้างอิงจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข)

– คนไทยที่มีประวัติการเดินทางไปในเขตโรคติดต่ออันตรายและพื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง (ตามที่ระบุในตารางด้านล่าง) ในช่วง 14 วันก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย จะต้องใช้เอกสาร 2 ฉบับได้แก่

(1) ใบรับรองทางการแพทย์ “Fit to Fly” และ (2) หนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทยที่ออกโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 21 มีนาคม 2563 เวลา 00.0 น. ตามเวลาประเทศไทย)

– ในเมียนมา สามารถขอรับใบรับรองทางการแพทย์ “Fit to Fly” ได้ที่ Samitivej International Clinic ที่ ร.พ. Parami (ชั้น 11) โทร. +959448006093 Bamrungrad Clinic Yangonโทร.+959782302424Aryu International Hospital โทร. +9519376200

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง

19 มีนาคม 2563

ช่องทางข่าวสารและข้อมูลติดต่อสำคัญ

1. กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย https;//ddc.moph.go.th/ และสายด่วน 1422

2. สายด่วน COVID-19 กระทรวงสาธารณสุขและกีฬา ประเทศเมียนมา โทร. +95673420802

3.สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง โทร. +959797002801 และ +959884578015

และทางอีเมล thaiembassyygn@gmail.com

 

สำหรับคนไทยที่ต้องการจะกลับไทย ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 ต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

 

 

 

บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศปรัชญา 99 รับบริการจัดทำเอกสาร นำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ จัดทำใบอนุญาตทำงาน ใบขับขี่รถยนต์/รถจักรยานยนต์ บริการจัดทำวีซ่า บริการจัดทำพาสปอร์ต สนใจหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ปรัชญา 99

 

ปรัชญา99 ใกล้ชิต ใกล้ใจ ใส่ใจ ดูแล 

ID LINE :: @pruchya99

Website :: www.pruchya99.co.th

IG ::  pruchya99

E-mail :: pruchya99.99@gmail.com

Fanpage :: บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศปรัชญา 99

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

RELATED POST

กรมการจัดหางาน ย้ำ นายจ้างเร่งพาแรงงานต่างด้าวขอใบอนุญาตทำงาน ก่อนหมดอายุ 31 มีนาคม 2563

  นายสุชาติ พรช…

การนำเข้าแรงงานพม่า ลาว กัมพูชา

         การจ้างแรงง…

พิสูจน์สัญชาติ ทำพาสปอร์ต

ขั้นตอนการดำเนินการพ…

ตรวจลงตราวีซ่า

              การตรว…