การนำเข้าแรงงานพม่า ลาว กัมพูชา

         การจ้างแรงงานต่างด้าวทำงานอย่าง…

พิสูจน์สัญชาติ ทำพาสปอร์ต

ขั้นตอนการดำเนินการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต…

ตรวจลงตราวีซ่า

              การตรวจลงตรา หรือ วีซ่า คื…

การรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน

คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอา…

การเปลี่ยนนายจ้างแรงงานต่างด้าว / การแจ้งการจ้าง (พม่า ลาว กัมพูชา)

     เรื่องการเปลี่ยนนายจ้างสาเหตุมาจาก …